VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA „DANCE – PASSION AND LIFE”

Informujemy, iż w dniu 07.02.2019r. listy startowe VI Festiwalu Tańca „Dance – Passion and Life” zostały zamknięte. Widzimy się 25 maja w Przytocznej. Jesteście NIESAMOWICI! W ciągu zaledwie 7 dni otrzymaliśmy ponad 120 zgłoszeń. DZIĘKUJEMY!

VI Ogólnopolski Festiwal Tańca „Dance – Passion and Life”

Przytoczna – 25 maja 2019r.

 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

Gmina Przytoczna

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

 

TERMIN:

25.05.2019r. (sobota), godz. 900

 

MIEJSCE:

Zespół Szkół w Przytocznej

Hala Sportowa, ul. Polna 17, 66-340 Przytoczna

 

PATRONAT HONOROWY:

Wojewoda Lubuski

Marszałek Województwa Lubuskiego

Starosta Międzyrzecki

Wójt Gminy Przytoczna

 

PATRONAT MEDIALNY:

TVP 3 Gorzów Wielkopolski

Radio Plus

Gazeta Lubuska

Głos Międzyrzecza i Skwierzyny

 

REGULAMIN FESTIWALU

VI Ogólnopolski Festiwal Tańca jest przeznaczony dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, działających przy domach kultury, szkołach i innych placówkach.

CELE FESTIWALU

 • Wymiana doświadczeń (porównywanie umiejętności i poziomu naszego tańca).
 • Zachęcenie do uprawiania różnych form tańca młodzieżowego.
 • Wyłonienie laureatów najlepiej prezentujących choreografie pod względem techniki , kompozycji oraz stopnia zaawansowania.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Rozbudzenie zdolności artystycznych.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa poprzez popularyzację walorów tanecznych i wychowawczych.
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu pracy między zespołami tanecznymi.
 • Pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży, inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Popularyzacja form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

KATEGORIE TANECZNE:

 • Inscenizacja taneczna – prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych oraz kostiumów, rekwizytów i innych efektów scenicznych.
 • Disco Dance / Disco Show – prezentacja choreografii oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla disco dance, disco show, poparta wysokim poziomem wykonawczym. Charakteryzuje się szybkim tempem oraz wymachami nóg, szpagatami jak i figurami akrobatycznymi. Energia, rytm i żywiołowe układy to najbardziej charakterystyczne cechy tej kategorii. Disco Show – rekwizyty dozwolone.
 • Show Dance – prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przedstawiana przy użyciu różnych technik tanecznych, kostiumów i rekwizytów. Choreografia zaczyna się i kończy na parkiecie musi mieć wytyczoną historie i koncepcje. Dozwolone podnoszenia, akrobatyka oraz rekwizyty.
 • Hip – Hop (oldschool hip hop, newschool hip hop, locking, popping, bboying) – propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip – hop i na stylu ulicy,       bez użycia rekwizytów.
 • Street Dance Show / Hip – Hop Show – prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych, street dance’owych, kostiumów, rekwizytów oraz innych efektów scenicznych. Propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip – hop i na stylu ulicy z elementami show.
 • Miniatura taneczna – (jazz, modern, contemporary, balet) – propozycja choreograficzna oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla jazz, modern, contemporary, balet, poparta wysokim poziomem wykonawczym, bez użycia rekwizytów.
 • Inne propozycje taneczne – w tej kategorii mogą znaleźć się układy taneczne niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym taniec towarzyski, rock and roll sportowy itp.
 • 31+ OPEN – w tej kategorii dozwolone są wszystkie style i techniki taneczne.

 KATEGORIE WIEKOWE:

 • do 6 lat – 2013 i młodsi
 • 7 – 9 lat – 2010 – 2012
 • 9 – 11 lat – 2010 – 2008
 • 12 – 15 lat – 2007 – 2004
 • 16 lat i więcej – 2003 i starsi
 • 31 lat i więcej – 1988 i starsi

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.

Lp. Kategoria taneczna 6 lat i młodsi 7 – 9 lat 9 – 11 lat 12 – 15 lat 16 lat i starsi 31 lat i starsi
1. Inscenizacja taneczna X X X X X
2. Disco Dance / Disco Show X X X
3. Show Dance X X X X X
4. Hip – Hop X X X X X
5. Street Dance Show / Hip – Hop Show X X X X X
6. Miniatura  taneczna X X X X X
7. Inne propozycje taneczne X X X X X
8. 31+ OPEN X

 

KRYTERIA OCENY:

 • dobór repertuaru i muzyki (stosownie do wieku i umiejętności).
 • estetyka kostiumów oraz wykorzystanie rekwizytów.
 • opracowanie choreograficzne.
 • technika wykonania.
 • ogólny wyraz artystyczny.

CZAS PREZENTACJI:

 • od 2:00 do 4:00 min.

MUZYKA:

 • własne nagranie na pamięci przenośnej (USB)

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • GRAND PRIX.
 • 2 x VICE GRAND PRIX.
 • Puchary oraz dyplomy za I, II, III miejsca.
 • Puchary oraz dyplomy za zdobycie wyróżnień.
 • Scenę o wymiarach 12m x 12m.
 • Opiekę medyczną w czasie festiwalu.
 • Wstęp wolny dla publiczności.
 • Szatnię dla każdego z zespołów.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE:

 • Prawo do zmian w programie festiwalu.
 • Prawo do niewpisania na listę startową uczestników zgłoszonych po 26.04.2019r.
 • Prawo rejestracji video i fotografowania festiwalu dla celów archiwalnych oraz popularyzacji ruchu tanecznego.
 • Prawo do zamknięcia list startowych przed 26.04.2019r. z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń.

Uwaga! Liczba zespołów biorąca udział w Festiwalu jest ograniczona. Zespoły będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń lub wolnych miejsc w danych kategoriach.

RADA ARTYSTYCZNA – JURY:

 • W skład Rady Artystycznej wchodzi 3 – 5 sędziów.
 • Rada Artystyczna ma prawo do zmian w kategoriach tanecznych (połączyć je, rozdzielić lub dokonać innych zmian).
 • Rada Artystyczna ma prawo przenieść formację do innej kategorii tanecznej.
 • Rada Artystyczna wraz z organizatorem przyznaje nagrodę GRAND PRIX oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.2019r. drogą elektroniczną na adres e-mail: new.dance@wp.pl (w pliku .doc lub .docx – word).
 • Kierownik zespołu przywozi ze sobą imienną listę tancerzy, z datą urodzenia potwierdzoną przez jednostkę delegującą i zgodą rodziców na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku tancerzy (RODO). Bez tego dokumentu zespół nie może wziąć udziału w festiwalu.
 • Kartę zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii.
 • Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu.
 • Opłata startowa – 25 zł od każdego uczestnika za pierwszą kategorię taneczną oraz 20 zł za drugą kategorię taneczną w danym zespole.
 • Zgłoszona prezentacja taneczna musi liczyć 8 osób.
 • Wniesienie opłaty startowej do trzech tygodni od daty przesłania zgłoszenia na konto Organizatora: Stowarzyszenie „NEW DANCE”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, Konto BANK SPÓŁDZIELCZY W SANTOKU O/SKWIERZYNA, Nr: 56 8372 0008 0201 9189 2002 0001 z dopiskiem: Festiwal Tańca, nazwa zespołu, konkurencja taneczna, ilość osób.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu opłata nie podlega zwrotowi.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Tancerze zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości, stwierdzającego wiek uczestnika. W przypadku braku takiego dokumentu grozi dyskwalifikacja zespołu.
 • Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny lub instytucji delegującej.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju. Instytucje delegujące zobowiązane są ubezpieczyć uczestników festiwalu.
 • Potwierdzenie udziału podczas rejestracji w dniu 25.05.2019r. do godz. 08:30
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami imprezy. Zespół uczestniczący w festiwalu musi posiadać odpowiednią ilość opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wszyscy uczestnicy muszą podporządkować się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.
 • Każda formacja może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach tanecznych.
 • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.
 • W Festiwalu nie mogą brać udziału prezentacje przedstawiane we wcześniejszych edycjach konkursu.
 • Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego (lub tańczenia boso). Niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć lub zarysować podłogę. Wejście na parkiet odbywa się tylko i wyłącznie w obuwiu zmiennym.
 • Przekroczenie czasu prezentacji w danej kategorii tanecznej może wiązać się z dyskwalifikacją zespołu lub przerwaniem występu.
 • Zobowiązuje się wszystkich uczestników festiwalu o zachowanie porządku. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia na halę sportową.
 • W trakcie trwania festiwalu funkcjonować będzie stoisko z domowymi wypiekami oraz punkty gastronomiczne.
 • Organizator nie bierze udziału w konkursie o nagrodę GRAND PRIX oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.
 • Wszystkie kwestie sporne nie ujęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Festiwalu w porozumieniu z Sędzią Głównym.

INFORMACJE:

BIURO  ORGANIZACYJNE  FESTIWALU

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

www.newdance.pl

KIEROWNIK FESTIWALU

Manuela Mamys

tel.: 512 499 893

e-mail: manuela03@wp.pl

 

Karta zgłoszenia Festiwalu DANCE- PASSION AND LIFE- Przytoczna 2019

 

Szczegółowy program umieszczony zostanie na stronie www.przytoczna.naszgok.pl  w zakładkach VI Ogólnopolskiego Festiwal Tańca po 30 kwietnia 2019r. oraz portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/dancepassionandlife/?ref=ts&fref=ts

Zapraszamy do odwiedzenia Przytocznej i udziału w Festiwalu!

Copyright © 2019 NOWINKA - NEW DANCE