VIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA „DANCE – PASSION AND LIFE”

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

Gmina Przytoczna

Gmina Pszczew

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszczewie

Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie

e-mail: new.dance@wp.pl

 

TERMIN:

28.05.2022r. (sobota)

 

MIEJSCE:

Hala sportowa Szkoły Podstawowej
ul. Sikorskiego 23, 66-330 Pszczew

 

PATRONAT HONOROWY:

Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Anna Polak

Starosta Międzyrzecki – Agnieszka Olender

Wójt Gminy Przytoczna – Bartłomiej Kucharyk

Wójt Gminy Pszczew – Józef Piotrowski

 

PATRONAT MEDIALNY:

TVP 3 Gorzów Wielkopolski

Radio PLUS Gorzów Wielkopolski

Gazeta Lubuska

 

PARTNERZY:

Województwo Lubuskie

Powiat Międzyrzecki

 

REGULAMIN FESTIWALU

VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca jest przeznaczony dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,  działających przy domach kultury, szkołach i innych placówkach.

 

CELE FESTIWALU

 • Wymiana doświadczeń (porównywanie umiejętności i poziomu naszego tańca).
 • Zachęcenie do uprawiania różnych form tańca młodzieżowego.
 • Wyłonienie laureatów najlepiej prezentujących choreografie pod względem techniki , kompozycji oraz stopnia zaawansowania.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Rozbudzenie zdolności artystycznych.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa poprzez popularyzację walorów tanecznych i wychowawczych.
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu pracy między zespołami tanecznymi.
 • Pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży, inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Popularyzacja form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

KATEGORIE TANECZNE

 • Inscenizacja taneczna – prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych oraz kostiumów, rekwizytów i innych efektów scenicznych.
 • Disco Dance / Disco Show – prezentacja choreografii oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla disco dance, disco show, poparta wysokim poziomem wykonawczym. Charakteryzuje się szybkim tempem oraz wymachami nóg, szpagatami jak i figurami akrobatycznymi. Energia, rytm i żywiołowe układy to najbardziej charakterystyczne cechy tej kategorii. Disco Show – rekwizyty dozwolone.
 • Show Dance – prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przedstawiana przy użyciu różnych technik tanecznych, kostiumów i rekwizytów. Choreografia zaczyna się i kończy na parkiecie musi mieć wytyczoną historie i koncepcje. Dozwolone podnoszenia, akrobatyka oraz rekwizyty.
 • Hip – Hop (oldschool hip hop, newschool hip hop, locking, popping, bboying) – propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip – hop i na stylu ulicy, bez użycia rekwizytów.
 • Street Dance Show / Hip – Hop Show – prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych, street dance’owych, kostiumów, rekwizytów oraz innych efektów scenicznych. Propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip – hop i na stylu ulicy z elementami show.
 • Miniatura taneczna – (jazz, modern, contemporary, balet) – propozycja choreograficzna oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla jazz, modern, contemporary, balet, poparta wysokim poziomem wykonawczym, bez użycia rekwizytów.
 • Inne propozycje taneczne – w tej kategorii mogą znaleźć się układy taneczne niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym taniec towarzyski, rock and roll sportowy itp.
 • 31+ OPEN – w tej kategorii dozwolone są wszystkie style i techniki taneczne.

 

KATEGORIE WIEKOWE

 • do 8 lat               – 2014 i młodsi
 • 9 – 11 lat              – 2013 – 2011
 • 12 – 15 lat            – 2010 – 2007
 • 16 lat i więcej     – 2006 i starsi
 • 31 lat i więcej     – 1991 i starsi

 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.

Lp.

Kategoria taneczna

8 lat

i młodsi

9 – 11

lat

12 – 15 lat

16 lat

i więcej

1. Inscenizacja taneczna

X

X

X

X

2. Disco Dance / Disco Show

—-

X

X

X

3. Show Dance

X

X

X

X

4. Hip – Hop

X

X

X

X

5. Street Dance Show /

Hip – Hop Show

X

X

X

X

6. Miniatura  taneczna

X

X

X

X

7. Inne propozycje taneczne

X

X

X

X

8. 31+ OPEN

31 lat i więcej

Karta zgłoszenia znajduje się TUTAJ.

 

KRYTERIA OCENY

 • dobór repertuaru i muzyki (stosownie do wieku i umiejętności).
 • estetyka kostiumów oraz wykorzystanie rekwizytów.
 • opracowanie choreograficzne.
 • technika wykonania.
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

CZAS PREZENTACJI

 • od 2:00 do 4:00 min.

 

MUZYKA

 • własne nagranie na pamięci przenośnej (USB)

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 • GRAND PRIX – nagroda finansowa.
 • VICE GRAND PRIX – nagroda finansowa.
 • Puchary oraz dyplomy za I, II, III miejsca.
 • Puchary oraz dyplomy za zdobycie wyróżnień.
 • Medale dla każdego uczestnika oraz Kierownika zespołu
 • Scenę o wymiarach 12m x 12m.
 • Opiekę medyczną w czasie festiwalu.
 • Szatnię dla każdego z zespołów.

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE

 • Prawo do zmian w programie festiwalu.
 • Prawo do niewpisania na listę startową uczestników zgłoszonych po 11.04.2022r.
 • Prawo rejestracji video i fotografowania festiwalu dla celów archiwalnych oraz popularyzacji ruchu tanecznego.
 • Prawo do zamknięcia list startowych przed 11.04.2022r. z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń.

UWAGA! Z uwagi na wprowadzone obostrzenia i stan pandemii dot. COVID-19 ilość zespołów biorących udział w Festiwalu jest ograniczona, a także objęta reżimem sanitarnym. Osoby biorące udział w Festiwalu są zobowiązane do stosowania wszelkich norm i obostrzeń sanitarnych. Zespoły będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń lub wolnych miejsc w danych kategoriach.

 

RADA ARTYSTYCZNA – JURY

 • W skład Rady Artystycznej wchodzi 3 – 5 sędziów.
 • Rada Artystyczna ma prawo do zmian w kategoriach tanecznych (połączyć je, rozdzielić lub dokonać innych zmian).
 • Rada Artystyczna ma prawo przenieść formację do innej kategorii tanecznej.
 • Rada Artystyczna wraz z organizatorem przyznaje nagrody GRAND PRIX oraz VICE GRAND PRIX Festiwal

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.2022r. drogą elektroniczną na adres e-mail: new.dance@wp.pl (w pliku .doc lub .docx – word) z dopiskiem FESTIWAL.
 • Kierownik zespołu przywozi ze sobą imienną listę tancerzy, z datą urodzenia potwierdzoną przez jednostkę delegującą (do wglądu) i zgodą rodziców na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku tancerzy (RODO). Bez tego dokumentu zespół nie może wziąć udziału w festiwalu.
 • Kierownik Zespołu na żądanie organizatora, zobowiązany jest przedłożyć ważne dowody osobiste, legitymacje szkolne lub paszporty.
 • Kartę zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii.
 • Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu.
 • Zgłoszona prezentacja taneczna musi liczyć min. 8 osób.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Każda formacja może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach tanecznych.
 • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.
 • W Festiwalu nie mogą brać udziału prezentacje przedstawiane we wcześniejszych edycjach konkursu.
 • Przekroczenie czasu prezentacji w danej kategorii tanecznej może wiązać się z dyskwalifikacją zespołu lub przerwaniem występu.
 • Organizator zakazuje  używania  w  czasie  prezentacji rekwizytów w postaci cieczy lub innych substancji, które pozostawią parkiet mokry, zabrudzony, śliski i niebezpieczny dla uczestników. Po każdej zakończonej prezentacji zespół pozostawia czysty parkiet.
 • Organizator nie bierze udziału w konkursie o nagrody GRAND PRIX oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.
 • Wszystkie kwestie sporne nie ujęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Festiwalu w porozumieniu z Sędzią Głównym.

 

W PRZYPADKU ZAKAZU ORGANIZACJI WYDARZEŃ Z POWODU PANDEMII COVID-19:

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna w kraju nie pozwoli na zorganizowanie Festiwalu na żywo wydarzenie odbędzie się w formie online tak jak poprzednia edycja. Wówczas:

 • Przesłanie nagrania do 9 maja 2022r. poprzez We transfer zgłoszonej prezentacji (link) na adres e-mail: new.dance@wp.pl
 • Nagranie powinno być przesłane w bardzo dobrej jakości, przy oświetleniu, z daleka bez zbliżeń (tak aby obejmowało całą formację). Nie może być to nagranie z koncertów lub występów dzieci.
 • Termin transmisji – 28 maja 2022r. (link zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym).

 

INFORMACJE

BIURO  ORGANIZACYJNE  FESTIWALU

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

www.newdance.pl

 

KIEROWNIK FESTIWALU

Manuela Mamys

tel.: 512 499 893

e-mail: manuela03@wp.pl

ORGANIZACJA FESTIWALU, ZGŁOSZENIA

Przemysław Uss

tel.: 530 970 314

e-mail: przemek_uss@onet.eu

 

Szczegółowy program umieszczony zostanie na stronie www.newdance.pl w zakładce Festiwal po 1 maja 2022r. oraz portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/dancepassionandlife/?ref=ts&fref=ts a także przesłany na adres e-mail do Kierowników Zespołów.

Zapraszamy do odwiedzenia Pszczewa i udziału w Festiwalu!

Copyright © 2023 NOWINKA - NEW DANCE