X OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA „DANCE – PASSION AND LIFE”

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie NEW DANCE

Gmina Przytoczna

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

e-mail: new.dance@wp.pl

 

TERMIN:

25.05.2024r. (sobota)

 

MIEJSCE:

Hala sportowa Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Polna 17, 66-340 Przytoczna

 

PATRONAT HONOROWY:

w trakcie

 

PATRONAT MEDIALNY:

w trakcie

 

PARTNERZY:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Przytocznej

 

X Ogólnopolski Festiwal Tańca jest przeznaczony dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,  działających przy domach kultury, szkołach i innych placówkach.

CELE FESTIWALU

 • wymiana doświadczeń (porównywanie umiejętności i poziomu naszego tańca).
 • Zachęcenie do uprawiania różnych form tańca młodzieżowego.
 • Wyłonienie laureatów najlepiej prezentujących choreografie pod względem techniki , kompozycji oraz stopnia zaawansowania.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Rozbudzenie zdolności artystycznych.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa poprzez popularyzację walorów tanecznych i wychowawczych.
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu pracy między zespołami tanecznymi.
 • Stworzenie dodatkowych możliwości zaspakajania własnych potrzeb m.in. potrzebę samorealizacji i sukcesu dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami oraz osobom niepełnosprawnym.
 • Pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży, inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Popularyzacja form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

KATEGORIE TANECZNE

 • Inscenizacja taneczna – prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych oraz kostiumów, rekwizytów i innych efektów scenicznych.
 • Disco Dance / Disco Show – prezentacja choreografii oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla disco dance, disco show, poparta wysokim poziomem wykonawczym. Charakteryzuje się szybkim tempem oraz wymachami nóg, szpagatami jak i figurami akrobatycznymi. Energia, rytm i żywiołowe układy to najbardziej charakterystyczne cechy tej kategorii. Disco Show – rekwizyty dozwolone.
 • Show Dance – prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przedstawiana przy użyciu różnych technik tanecznych, kostiumów i rekwizytów. Choreografia zaczyna się i kończy na parkiecie musi mieć wytyczoną historie i koncepcje. Dozwolone podnoszenia, akrobatyka oraz rekwizyty.
 • Hip – Hop (oldschool hip hop, newschool hip hop, locking, popping, bboying) – propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip – hop i na stylu ulicy, bez użycia rekwizytów.
 • Street Dance Show / Hip – Hop Show – prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych, street dance’owych, kostiumów, rekwizytów oraz innych efektów scenicznych. Propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip – hop i na stylu ulicy z elementami show.
 • Miniatura taneczna – (jazz, modern, contemporary, balet) – propozycja choreograficzna oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla jazz, modern, contemporary, balet, poparta wysokim poziomem wykonawczym, bez użycia rekwizytów.
 • Inne propozycje taneczne – w tej kategorii mogą znaleźć się układy taneczne niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym taniec towarzyski, rock and roll sportowy itp.
 • 31+ OPEN – w tej kategorii dozwolone są wszystkie style i techniki taneczne.

KATEGORIE WIEKOWE

 •    do 6 lat                – 2018 i młodsi
 •    7 – 8 lat               – 2017 – 2016
 •   9 – 11 lat               – 2015 – 2013
 • 12 – 15 lat                – 2012 – 2007
 • 16 lat i więcej        – 2008 i starsi
 • 30 lat i więcej        – 1994 i starsi

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.

FORMACJE (POWYŻEJ 8 OSÓB)

Lp. Kategoria taneczna 6 lat

i młodsi

7 – 8

lat

9 – 11

lat

12 – 15 lat 16 lat            i więcej
1. Inscenizacja taneczna X X X X X
2. Disco Dance / Disco Show X X X X X
3. Show Dance X X X X X
4. Hip – Hop X X X X X
5. Street Dance Show /

Hip – Hop Show

X X X X X
6. Miniatura  taneczna X X X X X
7. Inne propozycje taneczne X X X X X
8. 30+ OPEN 30 lat i więcej

 

MINI FORMACJE (OD 4 DO 7 OSÓB)

Lp. Kategoria taneczna 6 lat

i młodsi

7 – 8

lat

9 – 11

lat

12 – 15 lat 16 lat            i więcej
1. Disco Dance / Disco Show / Show Dance         X        X        X        X        X
2. Hip – Hop / Hip – Hop Show / Street Dance Show         X        X        X        X        X
3. Inne propozycje taneczne X X X X

X

KRYTERIA OCENY

 • dobór repertuaru i muzyki (stosownie do wieku i umiejętności).
 • estetyka kostiumów oraz wykorzystanie rekwizytów.
 • opracowanie choreograficzne.
 • technika wykonania.
 • ogólny wyraz artystyczny.

CZAS PREZENTACJI

 • od 2:00 do 4:00 min.

MUZYKA

 • własne nagranie na pamięci przenośnej (USB)

ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 • 2 x GRAND PRIX – nagroda finansowa.
 • 2 x VICE GRAND PRIX.
 • Puchary oraz dyplomy za I, II, III miejsca.
 • Puchary oraz dyplomy za zdobycie wyróżnień.
 • Medale dla każdego uczestnika oraz Kierownika zespołu
 • Scenę o wymiarach 12m x 12m.
 • Opiekę medyczną w czasie festiwalu.
 • Szatnię dla każdego z zespołów.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE

 • Prawo do zmian w programie festiwalu.
 • Prawo do niewpisania na listę startową uczestników zgłoszonych po 14.04.2024r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Prawo rejestracji video i fotografowania festiwalu dla celów archiwalnych oraz popularyzacji ruchu tanecznego.
 • Prawo do zamknięcia list startowych przed 14.04.2024r. z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń.

RADA ARTYSTYCZNA – JURY

 • W skład Rady Artystycznej wchodzi 3 – 4 sędziów.
 • Rada Artystyczna ma prawo do zmian w kategoriach tanecznych (połączyć je, rozdzielić lub dokonać innych zmian).
 • Rada Artystyczna ma prawo przenieść formację do innej kategorii tanecznej.
 • Rada Artystyczna wraz z organizatorem przyznaje nagrody GRAND PRIX oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2024r. drogą elektroniczną na adres e-mail: new.dance@wp.pl (w pliku .doc lub .docx – word) z dopiskiem FESTIWAL.
 • Kierownik zespołu przywozi ze sobą imienną listę tancerzy, z datą urodzenia potwierdzoną przez jednostkę delegującą (do wglądu) i zgodą rodziców na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku tancerzy (RODO). Bez tego dokumentu zespół nie może wziąć udziału w festiwalu.
 • Kierownik Zespołu na żądanie organizatora, zobowiązany jest przedłożyć ważne dowody osobiste, legitymacje szkolne lub paszporty.
 • Kartę zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii.
 • Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu.
 • Zgłoszona prezentacja taneczna musi liczyć (8 osób – formacje, od 4 do 7 osób – mini formacje).

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Każda formacja może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach tanecznych.
 • Wejście na halę sportową tylko w obuwiu z podeszwą z tworzywa sztucznego nie kaleczącego nawierzchni i nie pozostawiającego zabrudzeń podczas użytkowania. Wszelkie koszty uszkodzenia sceny pokrywa instytucja delegująca.
 • W Festiwalu nie mogą brać udziału prezentacje przedstawiane we wcześniejszych edycjach konkursu.
 • Przekroczenie czasu prezentacji w danej kategorii tanecznej może wiązać się z dyskwalifikacją zespołu lub przerwaniem występu.
 • Organizator zakazuje  używania  w  czasie  prezentacji rekwizytów w postaci cieczy lub innych substancji, które pozostawią parkiet mokry, zabrudzony, śliski i niebezpieczny dla uczestników. Po każdej zakończonej prezentacji zespół pozostawia czysty parkiet. Dopuszcza się rekwizyty oraz obuwie, które nie zniszczą i nie uszkodzą parkietu. Wszelkie koszty uszkodzenia sceny pokrywa instytucja delegująca.
 • Obiekt, w którym organizowany jest Festiwal umożliwia uczestnictwo osobom niepełnosprawnym pod każdym względem i zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Zespół musi posiadać odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantującą bezpieczeństwo uczestników (zgodnie z przepisami prawa).
 • Za prawa do wykonywania utworów muzycznych odpowiada instytucja delegująca.
 • Organizator nie bierze udziału w konkursie o nagrody GRAND PRIX oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.
 • Wszystkie kwestie sporne nie ujęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Festiwalu w porozumieniu z Sędzią Głównym.

 INFORMACJE

BIURO  ORGANIZACYJNE  FESTIWALU

Stowarzyszenie NEW DANCE

Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

www.newdance.pl

 

KIEROWNIK FESTIWALU

Manuela Mamys

tel.: 512 499 893

e-mail: manuela03@wp.pl

 

ORGANIZACJA FESTIWALU, ZGŁOSZENIA

Przemysław Uss

tel.: 530 970 314

e-mail: przemek_uss@onet.eu

 

Szczegółowy program umieszczony zostanie na stronie www.newdance.pl w zakładce Festiwal po 1 maja 2023r. oraz portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/dancepassionandlife/?ref=ts&fref=ts a także przesłany na adres e-mail do Kierowników Zespołów.

Zapraszamy do odwiedzenia Przytocznej i udziału w Festiwalu!

Copyright © 2024 NOWINKA - NEW DANCE